برگزاری کارگاه آموزشی توسعه پایدار صنعت دامپروری

اداره امور عشایر استان با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، همزامان با یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و چهارمین نمایشگاه تخصصی توانمندی های عشایر، کارگاه آموزشی توسعه پایدار صنعت دامپروری در تاریخ ۲۶ ابان ساعت ۱۰ صبح در محل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می نماید.

  نظرات