تخصیص خوراک دام یارانه برای عشایر سیل زده استان

سیصد تن خوراک دام یارانه برای عشایر سیل زده استان تخصیص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، با توجه به بارندگی اخیر و آسیب تعدادی از عشایر استان ناشی از سیل با پیگیری اداره امور عشایر استان و هماهنگی با معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد مقدار سیصد تن خوراک دام یارانه ای در اختیار عشایر آسیب دیده قرار می‌گیرد.
سیل اخیر باعث خسارات زیادی به زیرساخت های عشایری از جمله راهها، منابع آبی، مراتع و.. شده است که برآوردها نشان می‌دهد بیش از چهل میلیارد تومان خسارت به این قشر زحمت کش وارد شده است.

  نظرات