اجرای نوای محلی توسط فاطمه عطایی از عشایر فتح آباد هرات در جشنواره نوروزی ۱۴۰۱

  نظرات