تصاویر جشنواره گم تلا در روز مروست منطقه عشایری هرابرجان

 

 

  نظرات