معرفی شهدای عشایری استان یزد

شهید احمد تقی زاده       

   حوزه عشایری ثارالله خاتم     

 تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۲/۲۸   

 ایل خمسه  طایفه عرب

شهید اسدالله عابدی

    حوزه عشایری مشترک امام رضا(ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۲۱

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

           شهید اسمعیل محمدی فتح آباد

           حوزه عشایری مشترک امام رضا(ع)

         تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۴

        طایفه مستقل جوزمی

 

شهید اصغر خانی ده

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۰۴

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

     شهید بهنام رحیمی

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۲/۲۰

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

شهید حسن بازاری

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۲/۳۱

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید حسین احمدی پور فراغه

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۲/۱۰

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید حیدرعلی علیزاده

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳

ایل خمسه، طایفه عرب

 

شهید داریوش خسروی فراغه

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۳

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید رمضان رنجبر

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۱/۷

طایفه مستقل خوانساری

شهید علیرضا اکرمی

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۷/۱۳

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید علی کوهی

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۰

ایل خمسه طایفه عرب

شهید غلامحسین بهرام پور صفی آباد

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۳/۲۵

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید غلامعلی فلاح

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۹/۱۷

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

شهید فاطمه کاظمی لحمیان

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۱/۲۹

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

شهید فرامرز سهامی

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱/۷

ایل خمسه طایفه عرب

شهید کوچک علی محترم زاده

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱/۴

طایفه مستقل خوانساری

 شهید گودرز سهامی

حوزه عشایری ثارالله خاتم 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۱

ایل خمسه طایفه عرب

شهید محمدباقر یادگار تیزکی

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱/۱۸

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

شهید محمدرضا ترابی

حوزه عشایری ثارالله خاتم

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۱

ایل خمسه طایفه عرب

شهید محمد دهقان صفی آباد

حوزه عشایری مشترک امام رضا (ع)

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۲/۲۸

ایل بختیاری،طایفه هفت لنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات