عشایر استان یزد به پنل های خورشیدی دسترسی خواهند داشت.

شمس رئیس اداره امور عشایر استان یزد گفت: برنامه ریزی به منظور تأمین پنل های خورشیدی به منظور خدمات رسانی به عشایر استان در سال جاری و سال آینده صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه روابط عمومی اداره امور عشایر استان یزد، برنامه ریزی به منظور تأمین پنل های خورشیدی جهت تولید برق خانوارهای عشایری استان در سال جاری و سال آینده صورت گرفته است.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از خانوارهای عشایری به ویژه در مراتع ییلاقی دسترسی مناسب به امکانات برق و روشنایی ندارند، تأمین این پنل های خورشیدی که با کمک انرژی خورشیدی، انرژی الکتریکی تولید می کنند، میتواند کمک قابل توجهی در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به این جامعه زحمت کش داشته باشد.

 

  نظرات