نهاده های دامی در فصل سرما تأمین می شود

رئیس اداره امور عشایر استان یزد گفت: در فصل زمستان تأمین نهاده های دامی در اولویت اداره امور عشایر استان قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره امور عشایر استان یزد، شمس عنوان کرد: باتوجه به خشکسالی های اخیر و همچنین گرانی و کمبود نهاده های دامی، تأمین این نهاده ها در اولویت اداره امور عشایر قرار دارد.

در مهرماه سال جاری با پیگیری های به عمل آمده ۳۵۰ تن خوراک یارانه ای در اختیار عشایر استان قرار گرفت و امید است با تأمین نهاده های جدید در ماه جاری این روند ادامه داشته باشد.

  نظرات