هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر