نظرسنجی

نظرسنجی سایت اداره امور عشایر استان یزد

کدامیک از مخاطبان ما هستید ؟

رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص بخش قوانین و مقررات سایت چه میزان است؟

رضایت مندی شما از میزان شفافیت اطلاعات ارائه شده در سایت اداره چگونه است؟

آیا کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده مناسب است ؟

آیا دسترس پذیری سایت به جهت سهولت در استفاده از آن مناسب است ؟

آیا طراحی و گرافیک سایت مناسب است ؟

به طور کلی چه میزان از نیازهای شما از طریق وب سایت اداره برآورده می شود ؟

کدام یک از این بخش ها نیاز به بهبود و توسعه بیشتری دارد ؟