میز خدمت الکترونیک

 

۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰ ارائه خدمات به تشکل های عشایری

 

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰ – نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱ – اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری، تعاونی ها، صندوق های خرد عشایری
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳ – آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری
 

۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰ ارائه خدمات فنی-زیربنایی و حمایتی به عشایر

 

۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰ – آبرسانی سیار به عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱ – تامین و توزیع نهاده های دامی عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲ – تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳ – احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری
۱۳۰۳۲۴۵۱۱۰۶ – برق رسانی به مناطق عشایری
۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸ – تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹ – آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۱۰ – هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر
 

۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰ تأمین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر

 

۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰ – احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری
۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱ – ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲ – تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر
 نظرسنجی