قوانین و مقررات

– تفاهم نامه ها

– اساسنامه ها و اسناد بالادستی

– آیین نامه ساماندهی عشایر

– قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

– عشایر در قوانین برنامه ششم توسعه