فرم گزارش وقوع فساد

  نام و نام خانوادگی*

  کدملی*

  جنسیت*

  شماره تماس*

  نام منطقه عشایری*

  عنوان فساد*

  شرح فساد*