ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر