آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر